ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.

 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 27 του ν.4488/2017 σχετικά με τις προϋποθέσεις καταβολής της σύνταξης σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου.»

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρ. 27 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 τ. Α’/13-9-2017) επανακαθορίζονται κατά τρόπο ενιαίο για το σύνολο των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ οι προϋποθέσεις καταβολής της σύνταξης σε περίπτωση ποινικής καταδίκης των δικαιούχων, που εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη του ενός έτους.

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Advertisements