Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016 διαμορφώνεται νέο πλαίσιο σχετικά με την καταβολή σύνταξης σε συνταξιούχους λόγω γήρατος που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του ανωτέρω νόμου, με ταυτόχρονη κατάργηση για τα πρόσωπα αυτά των προγενέστερων σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟ
ΑΔΑ: ΩΦΦΒ465Θ1Ω-ΛΥΡΑριθ. Πρωτ. : Φ.80000/οικ.12151/274
Αθήνα, 19 /3/ 2018

«Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.43872016 για την απασχόληση

Advertisements