Σύνταξη σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου

 

«Εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.44882017 (ΦΕΚ Α’ 137)»

Στο ΦΕΚ 137 τεύχος Α (13.9.2017) έχει δημοσιευθεί ο ν.44882017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 27 του οποίου ενιαιοποιούνται οι προϋποθέσεις καταβολής σύνταξης σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου και ρυθμίζεται κατά ενιαίο τρόπο για τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ το ζήτημα της καταβολής της σύνταξης σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου, με σκοπό την εξάλειψη της ανόμοιας μεταχείρισης των ασφαλισμένων λόγω της διαφορετικής νομικής αντιμετώπισής του από τους πρώην ασφαλιστικούς φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ

PDF

Σύνταξη σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου

Advertisements