ΕΤΕΑ.ΕΠ:

 

Δύο Διοικητικές Επιτροπές για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ..

  • Την σύσταση και λειτουργία στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) Διοικητικών Επιτροπών αποφάσισε το υπουργείο Εργασίας.

Οι επιτροπές αυτές θα έχουν την υποχρέωση εξέτασης ενδικοφανών και λοιπών διοικητικών προσφυγών κατά πάσης φύσεως αποφάσεων των Προϊσταμένων Διεύθυνσης που αφορούν στην ασφάλιση, στον προσδιορισμό του ασφαλιστικού χρόνου, στη διάρκεια της ασφαλιστικής σχέσης, στον υπολογισμό και στην καταβολή των εισφορών, στη χορήγηση της επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ, στην αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας, στην προαιρετική ασφάλιση, στην εξαγορά πλασματικών χρόνων καθώς και σε αποφάσεις που άπτονται θεμάτων διαδοχικής ασφάλισης.

 

  • Σε εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Εργασίας κ. Τάσος Πετρόπουλος, τονίζεται ότι οι επιτροπές αυτές θα αποτελούνται από δύο ανώτερους υπαλλήλους του υπουργείου Εργασίας και από έναν εκπρόσωπο για ασφαλισμένους και εργοδότες.
    Στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Επιτροπών μετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος, ο αρμόδιος προϊστάμενος Διεύθυνσης και Τμήματος του Ταμείου οι οποίοι εισηγούνται τα προς συζήτηση θέματα και παρέχουν προς τα μέλη της επιτροπής τις απαιτούμενες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή γνώμες.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Διοικητικών Επιτροπών με ισάριθμους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τριετή θητεία η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι το ορισμό νέων μελών και όχι περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της.

  • Χρέη γραμματέα εκάστης Διοικητικής Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του ΕΤΕΑΕΠ.
  • Οι Διοικητικές Επιτροπές λειτουργούν εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
  • Ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων καθορίζεται σε τουλάχιστον τέσσερις για κάθε μία από τις εν λόγω Επιτροπές.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η αποζημίωση των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές.

Advertisements