ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ..

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Επαναχορήγηση Επικουρικής Σύνταξης Χήρας / ου πέρα της λήξη  3 ετιας  του Θανόντος ..


  • 1 ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 , στην οποία να αναφέρετε αν Εργάζεται καθ οιονδήποτε τρόπο , η Λαμβάνετε άλλη Επικουρική Σύνταξη από το ίδιο Δικαίωμα , και στην Περίπτωση αυτή να Επιλέξετε από ποια Σύνταξη θα γίνει ο περιορισμός των κρατήσεων …
  • 2 ) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ….
  • 3 ) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου , πρόσφατου οικονομικού Έτους …
  • 4 ) Σε περίπτωση που στο Εκκαθαριστικό σας εμφανίζετε ποσό στον Κώδικα 301 { καθαρά ποσά από μισθούς , ημερομίσθια , κ.λ.π. } ,να προσκομίσετε παραστατικό από το οποίο θα προκύπτει η προέλευση του συγκεκριμένου εισοδήματος π.χ. ( βεβαίωση παροχής σε είδος σε Συνταξιούχους της Δ.Ε.Η. )
  • 5 ) Αντίγραφο Γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης Αναπηρίας αρμοδίου ΚΕΠΑ ( στην περίπτωση που υπάρχει Αναπηρία του / της Χήρου / ας ) …

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών εντός τριών ( 3 ) μηνών από την Ημερομηνία Λήξης της 3 ετίας , η Σύνταξη  θα ΔΙΑΚΟΠΕΊ χωρίς άλλη Ειδοποίηση από το Ταμείο ..

Advertisements