ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 137/13.9.2017, τεύχος Α΄, δημοσιεύθηκε ο νόμος 4488 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 16 του οποίου τροποποιείται το άρθρο 42 του ν. 4052/2012 (Α΄41).

Ειδικότερα, αντικαθίσταται από 13.5.2016 η υποπερίπτωση βα της περίπτωσης β της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012, που είχε προστεθεί με την παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α΄85) και αφορά τον υπολογισμό του (Α) τμήματος της επικουρικής σύνταξης για χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2014, για ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013

PDF

επικουρικής σύνταξης

Advertisements