ΑΔΑ: 6ΞΕΗ465ΧΠΙ-7Η4

 

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο…

Συνέχεια

Advertisements